Regulamin

1.Wraz z podpisaniem protokołu wypożyczenia sprzętu Klient (Wypożyczający) zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami
określonymi w niniejszym regulaminie.
2.Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Firmy Łowickie Kajaki – Anna Kowalska.
3.Rodzaj jednostek oraz koszt ich wypożyczenia określa aktualnie obowiązujący cennik.
4.Klientem może być każda osoba pełnoletnia posiadająca dowód tożsamości lub inny ważny
dokument ze zdjęciem, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni.
5.Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
6.Wypożyczalnia nie wypożycza kajaków osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
7.Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem (dostarczenie).
8.Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
9.Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
10.Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia. Zwrot sprzętu następuje
w wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem (odbiór).
11.W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza dodatkową opłatę w wysokości ustalonej w cenniku.
12.Wypożyczający zobowiązany jest do zwrócenia sprzętu do wypożyczalni w stanie umożliwiającym
natychmiastowe wypożyczenie.
13.Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
14.Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
15.Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
16.Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są wiosła i kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie
z ich przeznaczeniem oraz ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
17.Płynący kajakiem obowiązani są do założenia i zapięcia kamizelek asekuracyjnych.
18.Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić jego
równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania.
19.W czasie pływania zabrania się skakania ze sprzętu do wody, moczenia kapoków, uderzaniem kajak w kajak (taranowanie), zaśmiecania akwenu wodnego i nabrzeży.
20.Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią
21.Udostępnienie danych osobowych oraz zgody na sfotografowanie i zachowanie fotografii Klienta
następuje przez zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
22.Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku
braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Wypożyczalni.